Záruka/FAQ

Záručné podmienky

Na vyčistené filtre pevných častíc poskytujeme záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania alebo do 100 000 km.
V tomto období v prípade oprávnenej reklamácie, vyčistíme filter opätovne bez poplatku a za škody ručíme do výšky ceny čistenia filtra.

POZOR, DÔLEŽITÉ! PRED INŠTALÁCIOU VYČISTENÉHO FILTRA PEVNÝCH ČASTÍC JE POTREBNÉ RIADNE VYČISTIŤ KATALYZÁTOR AKO? ZAPNITE MOTOR A POČKAJTE
5 MINÚT PRED INŠTALÁCIOU FILTRA.

Podmienky záruky

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vyplývajú z nasledujúcich situácií:

  • nesprávne fungujúci motor (nedostatočná údržba súvisiaca s náhradnými dielmi)
  • modifikovaná riadiaca jednotka (modifikovaný softvér)

V PRÍPADE, ŽE JE KATALYZÁTOR A DPF V JEDNOM OBALE – ČISTENIE SA MUSÍ VYKONAŤ NARAZ.

Naša spoločnosť nevykonáva pred vydaním záruky preventívne kontroly dodržiavania vyššie popísaných podmienok a preto si vyhradzujeme kontrolu v prípade reklamácie.

POZORNE SI PREČÍTAJTE!

Hlavné poruchy – príčiny: parameter zanesenia filtra pevných častíc je fiktívny výpočet vykonávaný riadiacou jednotkou motora. Ak riadiaca jednotka zistí v tomto výpočte chybu, spôsobí poruchu systému (po montáži vyčisteného filtra je potrebné diagnostikou inicializovať filter pevných častíc).

Medzi hlavné príčiny porúch patria:

Nesprávne fungovanie termostatu: tento problém spôsobuje vysokú produkciu dymu a nesprávny výpočet (chybu) zo strany riadiacej jednotky, čo sa týka množstva častíc nahromadených vo filtri. Tento prebytok množstva častíc, nezapočítaný riadiacou jednotkou, spôsobí nejednotnosť (a teda zistenú chybu) medzi percentom častíc vypočítaným riadiacou jednotkou a tlaku výfukových plynov v dôsledku upchatia, čo má za následok zapnutie kontrolky poruchy motora.

Nesprávne čítanie prietokomeru: nesprávne fungovanie prietokomeru vzduchu spôsobuje vysokú produkciu dymu v dôsledku malého množstva vzduchu, čo vedie k nesprávnemu spaľovaniu a vysokej dymivosti, ktorá spôsobí nadmerné zanášanie filtra pevných častíc.

Nesprávne fungovanie vstrekovačov: nesprávna hodnota korekčného faktora časov vstrekovania spôsobuje vysokú produkciu častíc a nemožnosť uskutočnenia procesu prevádzkovej regenerácie.

Prítomnosť oleja v sacom potrubí: prítomnosť olejového filmu v prívodnom potrubí vznetových motorov je normálna; jeho nadmerná prítomnosť je problém, ktorý môže byť spôsobený:

  • nadmernou úrovňou oleja,
  • únikom oleja v spaľovacej komore,
  • problémom turbokompresora

a tým dôjde k upchatiu a následnej deštrukcii filtra pevných častíc.

Problémy turbokompresora: problémy turbokompresora môžu mať rôzne dôsledky, ktoré majú vplyv na prevádzku časticového filtra:

  • prítomnosť oleja na výstupe z turbokompresora,
  • zlyhanie pri dosahovaní maximálneho plniaceho tlaku,
  • nadmerné oneskorenie pri akcelerácii.

Problémy ventilu spätného vedenia výfukových plynov: problémy ventilov EGR sú ťažko diagnostikovateľné. Chybný ventil výfukových plynov vedie k vysokej dymivosti vozidla, čo vedie k nejednotnosti údajov zistených riadiacou jednotkou a spôsobí nadmerné zanášanie filtra pevných častíc.

Kondenzát: môže sa vyskytnúť hromadenie kondenzátu vody vo filtri pevných častí. Toto sa môže vyskytnúť aj na nových autách s málo najazdenými kilometrami. Prítomnosť kondenzátu vytvára chybné hodnoty zo senzora diferenčného tlaku.

Únik oleja z vedenia ventilov: možný únik oleja v spaľovacej komore spôsobí zvýšenie hodnôt častíc vyprodukovaných abnormálnym spaľovaním motora a riadiaca jednotka to nedokáže správne vyhodnocovať.